Regulamin

Regulamin internetowej hurtowni sztucznej biżuterii www.firmabratki.pl

(„Regulamin”) 

 

§1

 1. Właścicielami internetowej hurtowni biżuterii sztucznej www.sklep.firmabratki.pl  są Emil Kowalczyk oraz Robert Makowski prowadzący działalność gospodarczą poda nazwą „BRATKI” spółka cywilna, Emil Kowalczyk, Robert Makowski z siedzibą w Orońsku przy ulicy Brandta 19, posługujący się numerem NIP: 799-19-03-295, REGON: 673004850  zwani dalej „Sprzedawcą”.
 2. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki internetowej sprzedaży hurtowej prowadzonej przez Sprzedawcę.
 3. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą.. 
 4. Sklep Internetowy umiejscowiony na stronie http://www.sklep.firmabratki.pl prowadzi sprzedaż towarów, wyłącznie dla przedsiębiorców niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności, którzy zawierają umowę w związku z ich działalnością zawodową wynikającą  w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, jeżeli złożone zamówienia przekracza kwotę 250 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt  złotych brutto).
 5. W celu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym, konieczne jest aby Kupujący podał, zatwierdził i przesłał do systemu komputerowego Sklepu Internetowego poniższe informacje: login, hasło, dane firmy obejmujące: imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania zamówień, e-mail, nazwę firmy, ulicę, miejscowość, kod pocztowy, kraj, nr telefonu, NIP oraz REGON a także wskazanie adresu na jaki ma nastąpić wysyłka zamówionego towaru jeśli różni się od adresu firmy przekazującej swoje dane informacyjne.
 6. Aprobata zamówienia przez Sprzedającego stanowi dowód zawarcia umowy sprzedaży na odległość towarów wyszczególnionych na formularzu zamówienia („koszyk zakupów”) złożonym przez Kupującego. Dniem zawarcia umowy jest dzień zaakceptowania zamówienia przez Sprzedającego. Zaakceptowanie zamówienia przez Sprzedającego nastąpi, w ciągu 48 godzin od jego złożenia, na adres e-mail Kupującego. Kupujący powinien zaakceptować aprobatę zamówienia Sprzedającego w celu skierowania zamówienia do realizacji. 

§2

 1. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok przez stronę internetową www.sklep.firmabratki.pl po uprzedniej rejestracji i utworzeniu konta Użytkownika.
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć zaakceptowanie Regulaminu, zalogowanie się na indywidualne konto Użytkownika i wybór towaru do zakupu z oferty Sprzedawcy ze wskazaniem imienia i nazwiska Kupującego, adresu dostawy z dokładnym nr domu lub/i mieszkania oraz aktualnego nr telefonu. W przypadku, gdy w zamówieniu podano niepełne dane, realizacja zamówienia zostanie wstrzymana aż do czasu uzupełnienia wymaganych danych. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
 1. Kupujący będący osobą fizyczną, składając zamówienie jest zobowiązany potwierdzić, że zawierana przez niego umowa sprzedaży ma charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

§3

Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy produktów znajdujące się na stronie internetowej sklepu stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Żadna informacja, bez względu na jej nazwę, nie może być uznana za ofertę w rozumieniu przepisów prawa.

 1. Wszystkie ceny są cenami netto. Do każdej ceny zostanie doliczony podatek VAT, w zależności od stawki właściwej dla danego produktu, obowiązującej w dniu zaakceptowania zamówienia. Ceny produktów nie zawierają jakichkolwiek innych podatków czy też i opłat o charakterze publicznoprawnym. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w każdym czasie.
 2. Każdorazowo do ceny biżuterii doliczony zostanie koszt dostawy towarów w wysokości zależnej od wybranej przez Kupującego metody dostawy oraz wynikającej z obowiązującej w dniu wysyłki w wybranej firmie kurierskiej ceny dostawy, bądź też na specjalne życzenie Kupującego a za zgodą Sprzedającego za pomocą Poczty Polskiej, chyba że Sprzedający postanowi inaczej.

§4

Wypełniając formularz zamówienia Zamawiający wskazuje preferowany sposób dostawy zamówienia oraz sposób płatności. Płatności mogą być dokonywane w następujący sposób:

a. przed wysłaniem zamówienia, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego:

BRATKI s.c.

E. Kowalczyk, R. Makowski

ul. Brandta 19

26-505 Orońsko

POLAND 

Płatność w walucie PLN:

Kod SWIFT/BIC: BPKOPLPW

92 1020 4317 0000 5602 0482 6600

 

Płatność w walucie EUR:

Kod SWIFT/BIC: BPKOPLPW

PL 52 1020 4317 0000 5702 0482 6592

b. przed wysłaniem zamówienia poprzez płatność elektroniczną. Płatność może być wykonana poprzez:

 • przelew natychmiastowy
 • kartę kredytową lub debetową (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic).
 • BLIK
 • Google Pay

Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest firma „Blue Media S.A.”

c. przy odbiorze zamówienia: zapłata za zamówioną biżuterię w pełnej wysokości nastąpi przy jej odbiorze do rąk pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, w zależności od wybranej przez Kupującego formy dostawy.

d. przy osobistym odbiorze zamówienia w punkcie handlowym Sprzedającego pod adresem: ul. Nadrzeczna 7A, Hala 1 EACC B48, 05-552 Jabłonowo.

§5

 1. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty za zamówienie.
 2. Jeżeli Zamawiający zaznaczył, że chce dokonać zapłaty przy odbiorze, Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po potwierdzeniu jego przyjęcia.
 3. Dostawa biżuterii sztucznej odbywa się wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego z wykorzystaniem Formularza Zamówienia („koszyk zakupów”) umieszczonego na stronie internetowej i określającego, asortyment, ilość zamawianej biżuterii z każdego asortymentu, oraz termin i miejsce dostawy. Zamówienie składane jest przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
 4. Zamówienia realizowane są w terminie do 5 dni roboczych od dnia zaakceptowania zamówienia. Przez zrealizowanie zamówienia rozumie się wydanie przesyłki zawierającej zamówione towary pracownikowi podmiotu za pośrednictwem, którego zamówienie ma być dostarczone.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. W przypadku niedostępności towaru lub części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 6. Termin dostawy uzależniony jest od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy towaru przesyłką kurierską. Warunki, cena oraz termin dostawy wynikają z regulaminów dostawy podmiotów dostarczających przesyłki i są niezależne od Sprzedającego.
 7. Za opóźnienie lub niezrealizowanie dostawy Sprzedający ponosi odpowiedzialność jedynie, jeżeli takie opóźnienie lub brak realizacji dostawy nastąpi z winy Sprzedającego. Ponadto, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie, jeżeli nastąpi to z winy osób trzecich (np. na skutek decyzji organów administracji publicznej, zakłóceń w produkcji zamówionego towaru ich producenta, zakłóceń i opóźnień w dostawie zamówionego towaru od ich producenta do Sprzedającego, opóźnień w dostawie spowodowanych przez firmę kurierską lub Pocztę Polską, strajki zaangażowanych do dostawy, braków surowcowych czy też embarg, spowodowanych stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego). Jednocześnie Sprzedający poinformuje Kupującego o kolejnym terminie dostawy. Kupujący uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w sytuacji o jakiej mowa w zdaniu poprzedzającym jeśli spowoduje to opóźnienie w dostawie trwające ponad 14 dni.
 8. W przypadku braku terminowego regulowania zobowiązań przez Kupującego względem Sprzedającego, Sprzedający może wstrzymać dostawę zamówionego towaru lub opóźnić jego dostawę do czasu otrzymania należnej mu płatności. Sprzedający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu tak powstałego opóźnienia w dostawie lub w przypadku jej braku.
 9. Sprzedający zachowuje prawo do wstrzymania stosunków handlowych z Kupującym, jeżeli poweźmie podejrzenie, iż Kupujący utracił płynność finansową. Powyższe prawo obejmuje również wstrzymanie dostaw towarów już zamówionych, za które nie nastąpiła jeszcze pełna zapłata. Podjęcie stosunków handlowych w takiej sytuacji nastąpić może jedynie, jeżeli Kupujący przedstawi w wymaganym terminie satysfakcjonujące Sprzedającego gwarancje finansowe lub uzupełni zaległe płatności. W szczególności, Sprzedający będzie uprawniony do wstrzymania stosunków handlowych z Kupującym w przypadku braku terminowej płatności za dostarczone przez niego uprzednio towary.
 10. W przypadku, gdy Kupujący odmawia odebrania zamówionego towaru z jakiegokolwiek powodu, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu za pełne koszty przesyłki na podstawie wezwania Sprzedającego.
 11. W przypadku, gdy Kupujący odmawia odebrania zamówionego towaru, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy oraz do dochodzenia kary umownej w wysokości 100 % wartości brutto zamówionej biżuterii. Zapłata kary umownej przez potrącenie jest niedopuszczalna.
 12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za realizację zamówienia dokonaną przez Kupującego za pomocą jedną z możliwych form płatności, Sprzedawca dokona zwrotu odpowiednich środków przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Niego z żadnymi kosztami.
 13. Niezależnie od innych postanowień, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji umowy na rzecz Kupującego z przyczyn produkcyjno-technicznych w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W takim przypadku Kupującemu nie będą służyć żadne roszczenia odszkodowawcze względem Sprzedającego.

§6

 1. Każdorazowo, dostarczanemu towarowi towarzyszyć będzie faktura VAT. Płatność na jaką opiewa faktura VAT uiszczana będzie przy odbiorze towaru, w pełnej wysokości.
 2. Możliwość zapłaty ceny w drodze potrącenia jest wyłączona.
 3. Całość dostarczonych Zamawiającemu towarów pozostaje własnością Sprzedającego do chwili pełnej zapłaty przez Kupującego objętych fakturą płatności należnych Sprzedającemu za dostarczony towar.

§7

 1. Sprzedający udziela gwarancji na wszelkie uszkodzenia, będące skutkiem wady z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze na okres 3 miesięcy od dnia dostawy Kupującemu. Gwarancją objęty jest jedynie towar oryginalnie zapakowany, posiadająca wszystkie przynależne jej elementy.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia będącego skutkiem wady z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze, Kupujący obowiązany jest zgłosić reklamację Sprzedającemu w terminie 3 dni od dnia jej wykrycia, na adres e-mail Sprzedającego, pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.
 3. Sprzedający rozstrzygnie o zasadności zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji oraz przesłania towaru objętego reklamacją. W razie uznania reklamacji za zasadną Sprzedający wedle swojego wyboru albo naprawi wadliwy towar albo wymieni je na nowy bądź też zwróci Kupującemu zapłaconą za towar cenę.
 4. Sprzedający wyłącza na podstawie art. 558 § 1 kc swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanych w związku z umowami sprzedaży realizowanymi za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedającego.  

§8

 1. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem, bez wcześniejszego uzgodnienia z nim warunków zwrotu poprzez pocztę elektroniczną na adres:  sklep@firmabratki.pl 

§9

 1. W stosunku do osoby, która nie przestrzega podstawowych zasad Regulaminu oraz przyczynia się do zmniejszenia zaufania do portalu w szczególności zamawia towar, a następnie go nie odbiera, udostępnia własne konto osobom do tego nieuprawnionym, jej działania szkodzą innym osobom, podmiotom lub internetowej hurtowni sztucznej biżuterii www.sklep.firmabratki.pl, korzysta z usług w niedozwolonych celach lub ich nadużywa oraz podejmuje działania konkurencyjne do działalności internetowej hurtowni biżuterii sztucznej prowadzonej przez Sprzedawcę lub stosuje działania konkurencyjne wobec klientów  platformy, Sprzedawca ma prawo:
 • wystosować upomnienie do Użytkowników kont założonych na portalu;
 • ograniczyć korzystanie z internetowej hurtowni sztucznej biżuterii  www.sklep.firmabratki.pl
 • do czasowego zablokowania dostępu;
 • do dezaktywacji konta.
 1. Rodzaj sankcji uzależniony jest od stopnia i rodzaju naruszenia Regulaminu. W przypadku ostatecznego zablokowania konta, można domagać się jego przywrócenia. Jednakże od momentu zablokowania konta jego Użytkownik nie ma prawa do korzystania z internetowej hurtowni sztucznej biżuterii www.sklep.firmabratki.pl przy pomocy innych kont, ani też do ponownego zarejestrowania się. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia takich działań, zostaje niezwłocznie zablokowane konto. Nadto zostają podjęte stosowne działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działania polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.  Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedającego o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu, uważane są za skuteczne. 

§10

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§11

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany regulaminu. O każdorazowej zmianie regulaminu Sprzedawca zawiadamia poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie głównej. Wprowadzona zmiana nabiera mocy wiążącej od dnia jej ogłoszenia na stronie internetowej  www.sklep.firmabratki.pl
 2. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami.
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu okażą się lub staną się nieważne lub niewykonalne, w szczególności wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień regulaminu.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z zawieranymi w Sklepie Internetowym umowami sprzedaży towarów będą załatwiane polubownie. W przypadku niemożliwości polubownego zakończenia sporu, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 

 

do góry
projekt i realizacja: Maxsote - profesjonalne sklepy internetoweoprogramowanie: Shoper
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium